کارگاه ارده سازی افضل تاسیس ۱۱۳۰ خورشیدی

مقدمه اي ﺑﺮ ﺷﺮوع ﮐﺎرﮔﺎه ارده ﺳﺎزي (*ﺷﯿﺮه ﺧﺎﻧﻪ)

در ﺣﺪود ﺳﺎﻟﻬﺎي ۱۱۳۰ ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ و ۱۷۵۱ ﻣﯿﻼدي ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮو ع ﺑﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻓﮑﺮش را ﻧﻤﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ در ﻧﺴﻠﻬﺎي آﯾﻨﺪه ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ در اواﯾﻞ ﮐﺎر ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻮدن ارده (ﺑﻌﻠﺖ ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ارده در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺸﻮد) ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﮔﺮم ﺗﻮﻟﯿﺪات دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ روﻏﻦ ارده (روﻏﻦ ﺷﯿﺮه) روﻏﻦ ﭼﺮاغ و ﮔﻨﺪم ﺣﻠﯿﻢ ﮐﻮﺑﯽ ﺑﻮده. ﮐﺎرﮔﺎه واﻗﻊ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺎ ﺳﺎل (۱۳۶۰) ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺐ ارده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﺪ و در دﻧﯿﺎ ﺟﺰء آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدي در ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺎه در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮده و ﺷﺮوع آن ﮐﻪ در ﺳﺎل (۱۱۳۰ ه.ش) و (۱۷۵۱ ﻣﯿﻼدي) در دزﻓﻮل راﺳﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دزﻓﻮل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﻗﻊ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ﭼﻬﺎرراه ﺳﯿﻤﺘﺮي ﺟﻨﺐ ﻫﺘﻞ اﺣﺴﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﮔﻨﺠﺸﮑﯿﺎن ارده و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و داﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
*در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﺼﺎر ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ارده ” ﺷﯿﺮه ﺧﺎﻧﻪ” ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ.

نزدیک به سه قرن سابقه در تولید ارده