۰۶۱۴۲۲۳۴۷۱۸ سابقه در تولید ارده نزدیک به سه قرن
ارزش غذایی کنجد

ارزش غذایی کنجد

sesame-oil-sesame-seeds-wooden-spoon_202873-49

کنجد داراي ﭘﺮوﺗﯿﻦ، ولسیتین میباشد

کنجد گرم است و بسیار مقوی

کنجد داﻧﻪ اي ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮ

در برخی از کشورها بجای گوشت بکار میرود

روﻏﻦ ارده ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ مفید است

ﮐﻨﺠﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ

دانه های کنجد روغنی بوده و حاوی 55 درصد چربی و 20 درصد پروتئین می باشند. لذا کنجد منبع غنی اسیدهای چرب ضروری و برخی اسید آمینه ها محسوب می شود. دانه ی کنجد حاوی 50 تا 60 درصد روغن و دو نوع آنتی اکسیدان به نام های سسامین و سسامولین هستند.ارزش غذایی کنجد بسیار زیاد است.

_
ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺷﺮوع ﮐﺎرﮔﺎه ارده ﺳﺎزي

ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺷﺮوع ﮐﺎرﮔﺎه ارده ﺳﺎزي (ﺷﯿﺮه ﺧﺎﻧﻪ)

در ﺣﺪود ﺳﺎﻟﻬﺎي ۱۱۳۰ ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ و ۱۷۵۱ ﻣﯿﻼدي ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮو ع ﺑﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻓﮑﺮش را ﻧﻤﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ در ﻧﺴﻠﻬﺎي آﯾﻨﺪه ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ در اواﯾﻞ ﮐﺎر ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻮدن ارده (ﺑﻌﻠﺖ ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ارده در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺸﻮد) ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﮔﺮم ﺗﻮﻟﯿﺪات دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ روﻏﻦ ارده (روﻏﻦ ﺷﯿﺮه) روﻏﻦ ﭼﺮاغ و ﮔﻨﺪم ﺣﻠﯿﻢ ﮐﻮﺑﯽ ﺑﻮده. ﮐﺎرﮔﺎه واﻗﻊ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺎ ﺳﺎل (۱۳۶۰) ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺐ ارده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﺪ و در دﻧﯿﺎ ﺟﺰء آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدي در ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺎه در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮده و ﺷﺮوع آن ﮐﻪ در ﺳﺎل(۱۱۳۰ ه.ش) و (۱۷۵۱ ﻣﯿﻼدي) در دزﻓﻮل راﺳﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دزﻓﻮل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﻗﻊ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ﭼﻬﺎرراه ﺳﯿﻤﺘﺮي ﮐﻮﭼﻪ افضل ارده و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و داﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
*در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﺼﺎر ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ارده “ﺷﯿﺮه ﺧﺎﻧﻪ” ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ.

 

 

ما بهتر از رقبا هستیم

روغن کنجد افضل

رقابت در ارزش، نه قیمت

ارده افضل

کیفیت برای ما اصل اول است

شیره افضل

مابا کیفیتدر مهارت هایمان هستیم

270+سال تجربه
50تعداد محصولات
100%کیفیت محصول
99رضایت مشتری