کارگاه ارده سازی افضل تاسیس ۱۱۳۰ خورشیدی

مقدمه ای ﺑﺮ ﺷﺮوع ﮐﺎرﮔﺎه ارده ﺳﺎزی (*ﺷﯿﺮه ﺧﺎﻧﻪ)

در ﺣﺪود ﺳﺎﻟﻬﺎی ۱۱۳۰ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ و ۱۷۵۱ ﻣﯿﻼدی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮو ع ﺑﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻓﮑﺮش را ﻧﻤﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ در ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ در اواﯾﻞ ﮐﺎر ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻮدن ارده (ﺑﻌﻠﺖ ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ارده در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺸﻮد) ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻠﻬﺎی ﮔﺮم ﺗﻮﻟﯿﺪات دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ روﻏﻦ ارده (روﻏﻦ ﺷﯿﺮه) روﻏﻦ ﭼﺮاغ و ﮔﻨﺪم ﺣﻠﯿﻢ ﮐﻮﺑﯽ ﺑﻮده. ﮐﺎرﮔﺎه واﻗﻊ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺎ ﺳﺎل (۱۳۶۰) ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺐ ارده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﺪ و در دﻧﯿﺎ ﺟﺰء آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی در ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺎه در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮده و ﺷﺮوع آن ﮐﻪ در ﺳﺎل (۱۱۳۰ ه.ش) و (۱۷۵۱ ﻣﯿﻼدی) در دزﻓﻮل راﺳﺘﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دزﻓﻮل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﻗﻊ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ﭼﻬﺎرراه ﺳﯿﻤﺘﺮی ﺟﻨﺐ ﻫﺘﻞ اﺣﺴﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﮔﻨﺠﺸﮑﯿﺎن ارده و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و داﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
*در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﺼﺎر ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ارده ” ﺷﯿﺮه ﺧﺎﻧﻪ” ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ.

نزدیک به سه قرن سابقه در تولید ارده